Statutter

Statutter for Nord-Norsk Arkitekturpris (NNA)
vedtatt av 27.03.1976, med endring av 21.06.1991

§1   Formål
NNA er en hederspris, opprettet av Nord-Norges Arkitektforening (NAF), for fremme av god arkitektur og gode bygningsmiljøer i Nord-Norge.

§2   Prisobjekter
NNA tildeles et prosjekt med spesiell referanse til og betydning for landsdelens historiske, kulturelle, økonomiske og fysiske forutsetninger. Prosjektet skal ligge innenfor bygningsmiljø-bevaring, reguleringsplan eller nybygg av enkelthus eller bygningsgrupper.

§3   Finansiering av forvaltning
NNA finansieres ved et fond (“NNA”) basert på bevilgning fra NAF, og tilskudd og gaver fra myndigheter og organisasjoner hvis virksomhet faller sammen med prisens formål.
Prisfondet forvaltes av NAFs styre som står ansvarlig overfor NAFs generalforsamling, tilskuddsytere og givere til fondet.

§4   Juryering og utdeling
NNA bør utdeles hvert år og ikke sjeldnere enn hvert 2. år.
NNAs jury oppnevnes av styret i NAF, og har samme funksjonstid som styret i NAF.
Juryen består av 3 personer hvorav minst 2 skal være medlem i NAF, og en av disse skal være medlem av styret i NAF.
Juryens avgjørelse skal være ensstemmig og skal, dersom det er mulig, bygge på selvsyn.
NAFs styre for utlysing og praktisk opplegg vedrørende prisutdeling og oppnevning av jury.

§5   Utvelgelse av prosjekter for juryering
NNA kan tildeles et prosjekt foreslått enten av tillitsmenn i NAFs lokallag, kolleger eller byggherrer, eller av myndigheter, institusjoner og interessegrupper med særlig forhold til det prosjekt som blir foreslått.

§6   Kunngjøring
Når NNA er utdelt, skal NAFs styre kunngjøre resultatet gjennom nordnorsk media, fagpressen, NTB og annen hensiktsmessig måte.
Prosjekter som har gitt grunnlag for prisutdelingen, tildeles sertifikat som skal plasseres på hensiktsmessig måte. Den prosjekterende tildeles diplom.

§7   Endringer av statutter, avvikling av NNA.
Endringer av statuttene for NNA skal gjøres av NAFs generalforsamling, etter forutgående samråd med tilskuddsytere og givere.
Eventuell avvikling av NNA og disponering av prisfondet avgjøres av NAFs generealforsamling i samråd med Norske Arkitekters Landsforbund.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s